Wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek firmy

Cele szkolenia

1. Nauczenie uczestników zarządzania własnym wizerunkiem i wpływania na wiarygodny wizerunek firmy.
2. Weryfikacja i wzmocnienie wizerunku recepcjonistek, asystentek, sekretarek., pracowników biura oraz kadry menadżerskiej
3. Poznanie siebie, wzmocnienie poczucia wartości własnej.
4. Poprawienie relacji z klientami i współpracownikami poprzez zdobycie umiejętności
reakcji asertywnych, zwiększenie motywacji do pracy i kontaktów z klientami firmy poprzez:

 • zwiększenie świadomości prezentowanego stylu bycia
 • uwzględnienie roli „pierwszego wrażenia”
 • zróżnicowanie form obsługi w zależności od typu klienta - style zachowania i prezentowane postawy z obu stron
 • umiejętne stosowanie wybranych aspektów komunikacji werbalnej i niewerbalnej

5. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji mających na celu wzmocnienie wizerunku pracownika recepcji, sekretariatu, doradcy klienta.
6. Opracowanie „dress codu” dla pracowników z poradami, co zrobić w sytuacjach nietypowych.
7. Integracja osób w firmie wokół wspólnego celu jakim będzie nabycie umiejętności sprawnego zarządzania wizerunkiem.


Korzyści

Poniższa tematyka umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej:

 • skutecznie prezentować siebie i swoją firmę,
 • stworzyć przekonywujący osobisty image,
 • wzmocnić poczucie wartości własnej recepcjonistek, sekretarek i asystentek, pracowników biura
 • ułatwić nawiązywanie kontaktu z klientem, polepszyć relacje z klientami i współpracownikami,
 • wzmocnić motywację i skuteczność własnych działań w kontaktach interpersonalnych,
 • przełamać własne słabości – nieśmiałość, niepewność, brak dyskrecji, itp.
 • skuteczniej wykorzystywać współczesne narzędzia komunikacji z uwzględnieniem etykiety biznesowej (np. rozmowa przez telefon).

cz. 1 Budowanie korzystnego wizerunku osobistego i firmy

 • wizerunek firmy (wewnętrzny, zewnętrzny)
 • wizerunek pracownika jako część wizerunku firmy (własny, wyobrażony, rzeczywisty),
 • czynniki identyfikacji pracownika z firmą – wizja, misja, tożsamość, wartość,
 • wizerunek pracownika a oczekiwania klienta,
 • psychologiczne czynniki działania pierwszego wrażenia – jak ono powstaje i dlaczego jest takie ważne,
 • pozytywna autoprezentacja – wybrane aspekty,
 • komunikacja werbalna:

* jej rola w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z klientami i
współpracownikami
* proces komunikacji – systemy reprezentacji, słuchanie, mówienie, nawiązywanie
kontaktu, kierowanie rozmową, zadawanie pytań, wywieranie wpływu,
* budowanie kontaktu z klientem - rozpoznawanie typu klienta w trakcie rozmowy,
nawiązywanie kontaktu, rozwijanie relacji, utrzymanie klienta
* przetwarzanie informacji – sprzężenie zwrotne

 • komunikacja niewerbalna:

* wygląd jako czynnik sukcesu – na co podświadomie zwracamy uwagę u swoich
rozmówców
* mowa ciała – postawa, strefy dystansu, czego oczekują klienci
* wygląd a wizerunek, komunikacja przez ubiór
* psychologiczne oddziaływanie kolorów w biznesie
* zależność między ubiorem a stanowiskiem
* moda a strój do pracy

 • „dress code” - określenie stylu i fasonów na podstawie wspólnie wypracowanych zasad wyglądu w firmie z pracownikami recepcji i sekretariatów, projekty odzieży do pracy na sezon wiosenno-letni i jesienno-zimowy (na bazie odzieży z firm odzieżowych).

cz. 2 Asertywne postawy w obsłudze klienta i relacjach z innymi

Cele szkolenia
1. Budowanie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych ze szczególnym uwzględnieniem
kontaktów z klientami;
2. Budowanie pozytywnego postrzegania własnej osoby – asertywny monolog wewnętrzny;
3. Budowanie świadomości własnych praw i praw innych w kontaktach interpersonalnych;
4. Zdobywanie praktycznych umiejętności z asertywności w komunikacji;
5. Praktyczny trening umiejętności asertywnego odmawiania;
6. Trening umiejętności wyrażania oraz przyjmowania pochwał i krytyki
w konstruktywny sposób.
 

Korzyści
1. Podwyższenie własnej samooceny.
2. Zdobycie wiedzy i narzędzi niezbędnych w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
3. Zwiększenie własnej skuteczności w kontaktach interpersonalnych.
4. Praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi rozmówcami / klientami.
5. Zwiększenie odporności w sytuacji działania pod presją innych poglądów.
6. Umiejętność obrony swoich racji i stanowiska z poszanowaniem praw innych.
7. Umiejętność odczytywania stanów emocjonalnych klienta i spokojnej reakcji na nie.
 

PROGRAM WARSZTATÓW:

Nasze zachowanie, a postawy

 • Identyfikacja postaw poszczególnych uczestników
 • Co to znaczy postawa asertywna? (asertywność jako postawa a nie narzędzie; uwaga na pseudo-asertywność, czyli arogancję)

Analiza transakcyjna jako jedna z koncepcji stosowanych w zarządzaniu

 • Kategorie ego: Rodzic, Dorosły i Dziecko
 • Komunikacja pomiędzy różnymi stanami ego
 • Skuteczność komunikacji pomiędzy Dorosłymi jako podstawa relacji asertywnych

Co to jest Asertywnosć?

 • Co to jest asertywność, różne definicje
 • Dlaczego warto być asertywnym
 • Mapa asertywności
 • Dwie nieasertywne postawy: uległość i agresja

Budowanie postawy asertywnej: świadomość swoich praw i wyrażanie siebie

 • Świadomość własnego potencjału

Ćwiczenie zachowań asertywnych: asertywna odmowa i asertywne wyrażanie oczekiwań

 • Komunikaty "JA"
 • Sztuka odmawiania bez poczucia winy
 • "Zdarta płyta"; „jujitsu”; „jestem słoniem” jako techniki wspomagające asertywną odmowę
 • Słowa, które mogą łagodzić lub podsycać trudne sytuacje z klientem

Podsumowanie warsztatu

 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Określenie zadań domowych uczestników


Sposób realizacji programu:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest nastawione na praktyczne stosowanie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji z niezadowolonym klientem.
W trakcie warsztatu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii komunikacji i prowadzenia dialogu ze szczególnym uwzględnieniem trudnych relacji, takich jak konflikt, odmowa, konfrontacja, reakcja na krytykę, obrona przed atakiem werbalnym.
Program realizowany jest w z wykorzystaniem ćwiczeń, dyskusji i odgrywania ról. Na bazie niezbędnych informacji teoretycznych przekazywanych na szkoleniu z pomocą wskazówek trenera, dyskusji i analizy przykładów i zachowań uczestników, budowane są asertywne postawy uczestników.
Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i kluczowe umiejętności asertywności w komunikacji. Dzięki szkoleniu potrafią w sposób zapewniający budowanie pozytywnego wizerunku ich samych i firmy radzić sobie w trudnych sytuacjach, wymagających od nich działania pod presją i obrony własnych interesów.

Termin i zkres szkolenia do ustalenia z zainteresowanymi.